Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato fizinio ar juridinio asmens, įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.pingvinas.shop (toliau – Pirkėjas), ir MB Medinis pingvinas (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

2. Pirkimo – Pardavimo sutarties

sudarymas 2.1.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.

2.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos interneto parduotuvės www.pingvinas.shop duomenų bazėje.

2.3. PVM sąskaita – faktūra, Pirkėjui pageidaujant, siunčiama elektroniniu paštu į nurodytą registracijos metu elektroninio pašto adresą.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.pingvinas.shop, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su pingvinas.shop internetine parduotuve, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos;

3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“;

3.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo/ pardavimo sutarties ir grąžinti kokybišką prekę tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

3.4.1. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

3.4.2. Prekė nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje. Kokybiškų surinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;

3.4.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);

3.4.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.4.6. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba Pirkėjui pageidaujant, proporcingai sumažinti prekės kainą, arba, grąžinus prekę Pardavėjui, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;

3.4.7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnių numatyta tvarka.

3.4.8. Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

3.4.9. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

3.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

3.6. Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą. Prašymą/ skundą dėl Internetinėje svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

4. Pirkėjo pareigos

4.1.  Pirkėjas privalo sumokėti prekių  bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuvės www.pingvinas.shop paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti interneto parduotuvės www.pingvinas.shop veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 5.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jo asmeninės informacijos, nurodytos interneto parduotuvės www.pingvinas.shop registracijos anketoje, apsaugą. Ši informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Pardavėjas ją naudoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse“ nustatytais atvejais.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės (prekė nebegaminama, gamintojas nebepriima užsakymų ir esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Pardavėjo), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus nedelsiant, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę(-es), gali pasirinkti prekės(-ių) pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti interneto parduotuvės www.pingvinas.shop teikiama prekių kurjerių tarnybos (toliau – Kurjeris) pristatymo paslauga.

7.2. Prekių pristatymo Pirkėjui sąlygos:

7.2.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.2.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.

7.2.3. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

7.2.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (ias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

7.3. Kiekvienos Prekės pristatymo terminas skirtingas ir nurodytas Prekės aprašyme. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

7.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5. Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja tikrinti užsakymo formoje pateikto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą,važtaraštį arba kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą arba atsiimant prekes siuntų savitarnos DPD terminale laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektavimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia arba kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir (arba) netinkamo komplektavimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (arba) prekių pažeidimų (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektavimo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.7. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su transporto įmonės atstovu surašo laisvos formos aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

7.8. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.9. Jei klientui užsakytos prekės nėra pristatomos per nurodytą pristatymo laiką ir su juo nėra susisiekta telefonu ar el. paštu, prašome susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu labas.pingvinas@gmail.com

7.10. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “pingvinas.shop” parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

8.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje ,,pingvinas.shop” parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

8.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “pingvinas.shop” parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

8.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “pingvinas.shop” parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, nurodytais kontaktais, pateiktdamas pareiškimą el. paštu.

8.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

8.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.5.3. prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba pateikti mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir pan.) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

8.6. Prekės nepriimamos atgal jeigu Pardavėjas tinkamai įvykdė visus sutartyje numatytus įsipareigojimus ir jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.5. ir 8.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “pingvinas.shop” parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

8.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “pingvinas.shop” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

8.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.

8.11. Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu.

8.12. Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

8.12.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 8.12.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

8.12.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

8.12.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

8.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.12 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

8.14. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

8.15. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis MB Medinis pingvinas  kontaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo, vykdyti grąžinimą per kurjerį arba pristatyti prekes į įmonės buveinę.

9. Garantija

9.1. Kiekvienos pingvinas.shop parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme;

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių;

9.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip;

9.4. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims pardavėjas nesuteikia daiktų kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų;

9.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo;

9.6. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 20-60 darbo dienų;

9.7. Prekių garantinis aptarnavimas Kuršių nerijoje gali užtrukti ilgesnį laiką nei nurodyta. Apie prekių garantinį terminą Kuršių nerijoje pardavėjas pirkėją informuoja atskirai kiekvienu atveju;

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos anketoje tikslių duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už tokių veiksmų padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims padarinius. Jei Pardavėjo paslaugomis naudojasi asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės www.pingvinas.shop naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto parduotuve www.pingvinas.shop.

10.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis interneto parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.6. Jei Pardavėjo interneto parduotuvėje www.pingvinas.shop yra nuorodų į kitas įmones, įstaigas, organizacijas arba asmenis, Pardavėjas nėra atsakingas už šių įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų pateikiamą informaciją arba jų vykdomą veiklą; Pardavėjas šių įstaigų bei asmenų neprižiūri, jų nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.

10.7. Draudžiama be raštiško MB Medinis pingvinas sutikimo naudoti ir platinti interneto parduotuvėje www.pingvinas.shop esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, svetainėse, žiniasklaidoje ir kitais viešo informacijos pateikimo būdais.

10.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas interneto parduotuvėje www.pingvinas.shop gali savo nuožiūra inicijuoti įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ir jas nutraukti. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.

12. Asmens duomenų tvarkymas

12.1. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais.

12.2. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia elektroninio pašto

adresu labas.pingvinas@gmail.com

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2.  Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.